Lidmaatschap & Lidgeld 2024

 • DigiFoto-Lokeren is een Feitelijke Vereniging.
 • Clublidgeld 2024 (de optie 2 is vrijblijvend):
  • Optie 1: basis bedrag clublidgeld = 30,00€ inclusief verzekering (Breedbeeld)
  • Optie 2: clublidgeld + legitimatie kaart Breedbeeld = 40,00€
 • Het lidgeld wordt zo laag mogelijk gehouden en komt enkel ten goede aan de leden.
 • DigiFoto-Lokeren aanvaardt elke deelnemer die geïnteresseerd is in fotografie.
 • Wie zich als nieuw lid inschrijft vanaf november, betaalt geen lidgeld meer voor het lopende kalender jaar, dus het lidgeld voor het nieuwe werkjaar.
 • Door de betaling van het lidgeld wordt men lid van de vereniging. De leden nemen deel aan de activiteiten en kunnen gebruik maken van de aangeboden diensten.
 • Indien het lidgeld niet langer betaald wordt, betekent dit het automatisch beëindigen van het lidmaatschap.
 • De voornaamste uitgaven dienen voor de aankoop van materiaal, nodig voor de dagelijkse werking en de aankoop van foto- en tentoonstellingsmateriaal. Dit materiaal is vrij te gebruiken door de leden.
 • DFL keert geen vergoeding uit voor gemaakte onkosten, tenzij ze in opdracht van de vereniging gemaakt werden of als voorschot dienden.
 • De inzet van bestuur en leden gebeurt op vrijwillige basis.

Privacy beleid

 • Om te voldoen aan de Europese wetgeving omtrent privacybescherming (GDPR) heeft DigiFoto-Lokeren een privacyverklaring opgesteld. Deze kan je hier raadplegen.

Bestuur

 • De samenstelling van het bestuur wordt door de Statuten bepaald.
 • Het bestuur wordt verkozen uit de clubleden die zich kandidaat stellen voor een functie. In principe is het bestuur samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster.
 • Conform de voorschriften van de FV worden tijdens de Algemene Vergadering (AV) de bestuurders verkozen of herkozen. Deze AV wordt éénmaal per jaar gehouden in januari en is voor iedereen toegankelijk.

Vergaderingen

 • Tijdens de vergaderingen worden de fysieke en de digitaal gemaakte opnamen aan de leden getoond en besproken. De digitale beelden worden, na selectie en goedkeuring van de auteur, verzameld op de dataschijf van DFL. Na overleg met de auteur kunnen deze gebruikt worden voor de digitale projecties tijdens evenementen waaraan DFL deelneemt. De gebruikte opnamen blijven altijd eigendom van de auteur.
 • De digitale fotobestanden worden ter plaatse aangeleverd tijdens de vergaderingen met de toestemming van de auteur.
 • Tijdens de vergaderingen worden de getoonde beelden gedetailleerd besproken. De aanwezige leden kunnen in de vergadering suggesties doen om de beelden te esthetiseren, actueler te maken, enz. De auteur behoudt altijd het recht om deze suggesties te weigeren
 • Foto’s en digitale beelden die in strijd zijn met de goede smaak en zeden kunnen uit de portfolio geweerd worden.
 • De leden bevestigen dat ze de auteur zijn van de getoonde beelden. Bij een vermoeden van fraude behoudt het bestuur het recht op een onderzoek naar de oorsprong van de beelden. Bij bevestiging van fraude wordt de betrokken persoon onmiddellijk en zonder terugbetaling van het lidgeld verwijderd als lid van DFL en uit de ledenlijst geschrapt
 • Bij schrapping uit de DFL-ledenlijst worden alle verzamelde beelden van de betrokkene definitief gewist op de dataschijf en de website van de vereniging.

Website

 • De DFL-website heeft als enig doel het verstrekken van informatie over de werking van de fotoclub. Commerciële acties zijn uitgesloten, behalve de publicatie van logo’s van eventuele sponsors die als partner van DFL erkend worden.
 • Ieder lid kan foto’s laten publiceren op de website. Dit gebeurt op vrijwillige basis en met de schriftelijke toelating van de auteur. De inhoud van de foto’s valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de auteur. DFL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van foto’s waarop portret- of andere rechten van toepassing zijn

Uitleendienst

 • Ieder lid van DFL kan gebruik maken van het materiaal en de logistieke ondersteuning van de vereniging. Iedere aanvraag tot ontlening van het materiaal wordt gedaan via de uitleenpagina van de website.

Foto opdrachten

 • DFL streeft ernaar om goede contacten te onderhouden met diverse verenigingen en diensten van de stad Lokeren. Dit kan leiden tot foto opdrachten voor deze verenigingen en diensten. DFL vraagt derhalve aan zijn leden om te helpen bij de uitvoering van deze opdrachten. De opdrachten gebeuren altijd op vrijwillige basis. De eventueel verkregen inkomsten uit deze opdrachten dienen als aanvulling van de clubkas. Ze worden op hun beurt besteed aan de aankoop van materiaal.